khietlamtn

Smile! You’re at the best WordPress.com site ever

Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII

LSTG Cổ trungNội dung 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII

I/ Những tiền đề cm.

1/ Tiền đề kinh tế.

a/ Sự bóc lột vô hạn độ của nhà nước phong kiến tăng lữ đã kìm hãm sự phát triển trong nông nghiệp ảnh hưởng xấu đến đời sống nhân dân cũng như ngăn cản sự phát triển của công thương nghiệp TBCN.

b/  Từ thế kỷ XVIII nền Công thương nghiệp Pháp đã có bước phát triển mới đòi hỏi phá bỏ sự ràng buộc của chế độc phong kiến thể hiện qua:

      Pháp có quan hệ mậu dịch với nhiều nước Châu Âu và khu vực khác, CN nhẹ phát triển như các ngành làm đường, dệt vải, sản xuất hàng xa xỉ. CN nặng: cơ khí, mỏ, đóng tàu, bước đầu được cơ khí hóa. Xuất hiện các công trường thủ cộng.

c/ Quan hệ SX phong kiến là trợ lực chính cho sự phát triển của lực lượng sx TBCN và mâu thuẫn giữa chúng là nguyên nhân sâu xa dẫn đến bùng nổ cm Pháp.

2/ Tiền đề chính trị.

a/ Lúc này XH Pháp  chia thành 3 đẳng cấp, tăng lữ quý tộc và quảng đại quần chúng nhân dân ( gồm TS, nông dân, dân nghèo thành thị, thợ thủ công,….) Khác nhau về địa vịKT- CTvà thái độ chính trị trong cm.

b/ Giai cấp TS Pháp đứng đầu đẳng cấp thứ 3 ra đời trên nền tảng cảu 1 nền kinh tế hàng hóa. Do vậy mâu thuẫn chế độ phong kiến. Tuy nhiên g/c này thể hiện tính không đồng nhất, chí thành mấy tầng lớp khác nhau: Đại tư sản, tư sản vừa và nhỏ, TS tài chính, Ts công thương. Tính không đồng nhất này cùng với sự tồn tại vững chắc cảu chế độ phong kiến Pháp đã ảnh hưởng rất lớn đến XH Pháp lúc đó.

3/ Tư tưởng.

a/ Sự xuất hiện trào lưu tư tưởng ánh sáng. Mục đích cảu con người là đi tìm hạnh phúc ngay trong cõi đời mình. Dựa vào những tiến bộ KH- KT tin rằng con người sẽ chiến thắng được thiên nhiên và làm cho Xh phát triển không ngừng, họ đề cao ý chí, đề cao tự do, chống mọi hình thức áp bức của vương quyền, thần quyền ( nhà vua và giáo hội ).

b/ Những đại diện xuất sắc cảu trào lưu tư tư tưởng ánh sáng bao gồm: Vônte, Motes quieu, JJ Roussear, Meshes Mably, Morelly, Diderot, nhóm Bách khoa toàn thư, tuy khác nhau về quan điểm nhưng họ có đóng góp quan trọng về cm TS Pháp về mặt tư tưởng,…

c/ Trào lưu tư tưởng ánh sáng chính là ngọn đuốc soi  đường cho các nhà chính trị của Pháp trong thời kỳ diễn biến cm, là tiền đề tư tưởng cho sự bùng nổ cuộc cm TS Pháp.

 

II/  Diễn biến cm Ts Pháp.

      Mở đầu bằng sự kiện nhà vua Louis XVI tập trung lực lượng ở Pari để đối phó với lực lượng cm, cách chức Tổng trưởng tài chính Nếch Ke liên quan việc giải quyết khủng khoảng tài chính. Cm Ts Pháp đã trải qua 3 giai đoạn chính sau:

1/ Giai đoạn I:

       Ngày 14/07/1789- 10/08/1792 là giai đoạn thống trị cảu phái lập hiến với các sự kiện chủ yếu sau:

a/ Sự kiện pháo đài Basille là hiện thân của chế độ bạc nhược chuyên chế bị lọt vào tay quân chúng cm 14/07/1789 đánh dấu sự sụp đổ cảu chế độ phong kiến đồng thời mở đầu cho chế độ tự do.

b/ Ngày 26/ 08/1789, quốc hội lập hiến thông qua hiến pháp tuyên ngôn nhân quyền và dan quyền với khâu hiệu nội chiến : “ Tự do – bình đẳng- bác ái”, được coi là bức khai tử của chế độ cũ, đồng thời là cương lĩnh của chế độ mới. Đay là 1 văn kiện có giá trị lớn đối với nước Pháp và thế giới.

c/ Để xao dụi phong trào đấu tranh cuả nông dân quốc hội lập hiến đã ban hành các chính sách về ruộng đất, thủ công nghiệp và chính sách đối với nhà thờ. Tuy vậy tâng lớp đại tư sản vẫn lo sợ phong trào đấu tranh của nhân dan muốn thỏa hiệp với nhà vua Louis XVI.

d/ Ngày 03/09/1791 quốc hội lập hiến thông qua bản hiến pháp xác lập nền chuyên chính TS dưới hình thức quân chủ lập hiến, đại đa số nhân dân không có quyền chính trị, phụ nữ không có quyền bầu cử, công nhân không có quyền khởi công, sau đó quốc hội tuyên bố tự giải tán nhường chổ cho quốc hội lập pháp vừa mới được bầu theo quy định hiến pháp 1791.

e/ Đến năm 1791 những vấn đề cơ bản của cm Pháp cũng chưa được giải quyết, trước hết là vấn đề ruộng đất của nhân dân, tình hình đó cùng với sự can thiệp vào nước Pháp của liên quân Pháp – Phổ và sự bất lực của phái lập hiến ( liên tiếp thua trận do không kiên quyết chiến đấu và do nội phản ). Sự sụp đổ của phái lập hiến và sự nắm quyền của tầng lớp TS công thương nghiệp Girondin. 17/08/1792.

2/ Giai đoạn 2: Ngày 10/08/1792 đến ngày 02/06/1793, là giai đoạn thống trị của Girondin chủ yếu các sự kiện sau:

a/ Girondin thực hiện một số chính sách quan trọng như:  Đẩy lùi được sự can thiệp của Aùo – Phổ 1792. Tuyên bố thành lập nền cộng hòa 1792 và xử tử vua Louis XVI năm 1793. Tuy nhiên đây là giai đoạn mâu thuẫn trong giai cấp Ts nảy sinh. Đặc biệt là mâu thuẫn giữa g/c Ts và quần chúng nhân dân trở nên gay gắt chủ yếu là không giai quyết vấn đề ruộng đất cho nhân dân. Trong khi đó nền cộng hòa Pháp đứng trước thách thức rất to lớn, cùng lúc phải đối phó nạn thud trong giặc ngoài. Đây là âm mưu phản loạn bên trong  và sự can thiệp của liên minh phong kiến bên ngoài do nước Anh cầm đầu.

b/ Kết quả: Đã dẫn đến cuộc khởi nghĩa của quần chúng nhân dân lật đổ phái Girondin  đưa phái Jacobins lên nắm quyền 06/1793.

3/ Giai đoạn 3: Ngày 02/06/1793 đến 27/07/1794 là giai đoạn thống trị của nền chuyên chính Jacobins với sự kiện chính sau:

a/ Ngay sau khi lên nắm quyền phái  Jacobins đã thực thi những chính sách quan trọng.

– Chính sách về ruộng đất với những đạo luật trong tháng 6/1793 quy đinh trả lại ruộng đất công bị phong kiến quý tộc chiếm đoạt trả lại cho nhân dân, theo diện ưu đãi  trả dần trong 10 năm.

– Tháng 06/1793 một Hiến pháp mới được thông qua thể hiện tính chất tiến bộ: Trong đó: + Tuyên bố chính thể cộng hòa ở Pháp.

+ Quyền bầu cử cho mọi công dân nam từ 21 tuổi trở lên.

+ Xóa bỏ sự bất bình đẳng về đẳng cấp.

+ Khẳng định chủ quyền quốc gia thuộc về nhân dân.

       Dù chưa được thi hành nhưng đây là văn kiện lịch sử tiến bộ nhất trong thời cận đại.

– Thi hành chính sách “ khủng bố đỏ” và thực hiện những biện pháp cm trong cuộc đấu tranh chống thù trong giặc ngoài như:

+ Xét xử các kẻ tình nghi, dập tắt bạo loạn trong nước.

+ Tổng động viên quân đội để bảo vệ tổ quốc.

+ Ban hành luật giảm tối đa đối với những nhu yếu phẩm.

+ Mưc tiền lương tối đa của công nhân.

– Đặc biệt là đánh bật quân thù ra khỏi đất nước từ tháng 12/1793.

     Với tất cả những chính sách trên phái Jacobins đã đưa cm Pháp đạt đến đỉnh cao nhất của nó.

b/ Bên cạnh những hoạt động tích cực nói trên phái Jacobins đã mắc phải một số hạn chế thiếu sót trong việc điều chỉnh các chính sách sau cm đã đẫn đến sự sụp đổ của phái này:

+ Nhất là không thực hiện được kế hoạch ruộng đất đề ra.

+ Phát sinh những mâu thuẫn giữa chính phủ và nông dân ( nông dân, công nhân) và g/c TS, cũng như trong nội bộ của chính phủ, khối đoàn kết xung quanh chính phủ do vậy suy yếu dần và đi đến tan vỡ, trong khi kẻ thù cm chưa bị tiêu diệt hẵn đã bị khoét sâu mâu thuẫn nội bộ Jacobins , sau đó đã tiến hành lật đổ nền chuyên chính phái dân chủ cm Jacobins đánh dấu cm đi vào thoái trào.

    Tóm lại: Ba giai đoạn phát triển trong cm Ts Pháp là 3 nấc thang đánh dấu quá trình đi lên của cuộc cm từ 1789 đến 1792 và 1794, trong quá trình cm thái độ g/c TS có sự thay đổi qua từng giai đoạn. Do tác động những nhân tố khách quan và chủ quan từ bên trong và bên ngoài,và sự sụp đổ nền chính quyền cm của Jacobins do nhiều nguyên nhân tạo điều kiện cho tầng lớp Ts Pháp nên nắm chính quyền kéo dài đến tháng 11/1799 và sau đó Napoleno I thiết lập chính quyền độc tài quân sự và cm TS pháp kết thúc.

 

III/ Tính chất và ý nghĩa lich sử:

–  Pháp là một cuộc cm TS đã phá tan chế độ phong kiến quyets sạch tàn dư lạc hậu của thời trung cổ, mở đường cho sự phát triển CNTB ở Pháp và trên lục địa châu Âu.

– Trong tiến trình cm g/c TS Pháp là g/c lãnh đạo cm nhưng chính cùng quần chúng nhân dân là lực lượng chủ yếu đưa cm đến thằng lợi.

– Tính chất hạn chế của cm TS pháp được thể hiện rõ nét trong việc duy trì chế độ tư hữu và không có ý định thủ tiêu chế độ bóc lột.

– Mặc dầu vậy cm Ts Pháp là cuộc cm đã để lại những dấu ấn sâu sắc trong chính sách nước Pháp cũng như lịch sử phát triển nền văn minh nhân loại.

           Thắng lợi cm TS Pháp góp phần rất lớn trong việc truyền bá tư tưởng dân chủ TS tinh thần phản kháng của nhân dân các nước Châu Âu đứng lên chống lại vương quyền. Đồng thời nó đã thức tĩnh những lực lượng dân chủ tiến bộ đứng lên chống chế độ phong kiến , chế độ thực dân.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 4, 2012 by .
%d bloggers like this: