khietlamtn

Smile! You’re at the best WordPress.com site ever

Nội dung 4: Đối tượng, chức năng và nhiệm vụ sử học.

PP DH LSNội dung 4: Đối tượng, chức năng và nhiệm vụ sử học.

 

B/ Chức năng, nhiệm vụ sử học theo quan điểm của sử học Mác xít.

I/ Chức năng:

– Chức năng nhận thức ( chức năng khoa học) đảm bảo các tiêu chí sau:

+ Khối phục được các sự kiện LS diễn ra trong quá khứ, giống như nó đã tồn tại.

+ Phải đi sâu tìm hiểu những nội dung bản chất của các quá trình LS để phát hiện quy luật vận động và phát triển của LS.

– Chức năng xã hội ( chức năng giáo dục) phải hoàn thành được 2 nhiệm vụ.

+ Phải góp phần vào việc giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức.

+ Từ trong quá khứ LS mà rút bài học kinh nghiệm cho đời sống hiện tại.

II/ Nhiệm vụ sử học:

– Từ trong quá khứ rút bài học kinh nghiệm cho đời sống hiện tại.

– Khi đất nước có những sự kiện ở khúc quanh của LS, các nhà sử học phải từ trong quá khứ phải tìm ra những chứng lý để chứng minh về đường lối, chính sách của Đảng ta là đúng đắn.

– Trong mối quan hệ giữa quá khứ, hiện tại và tương lai nhà sử học ở khâu giữa,vì vậy mà phải có trách  nhiệm đoán định hướng trước sự phát triển của tương lai, để các nhà hoạt động chính trị định ra đường lối và chính sách đúng.

– Sử học Mac xít phải tập trung nghiên cứu những vấn đề LS thời sự là những vấn đề LS mới diễn ra gần đây. Bởi vì nếu không nghiên cứu LS thì sẽ không đoán định hướng phát triển tương lai của LS và các nhà hoạt động chính trị sẽ không hoạch định ra đường lối chính sách đúng.

– Sử học Mac xít có nhiệm vụ góp phần giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức và phát triển nhân cách con người.

– Trong quá trình hoàn thành các nhiệm vụ nói trên sử học Mác xít có trách nhiệm hoàn thiện ngành khoa học của mình. Vì sao? Vì phát hiện ra các tư liệu mới.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 4, 2012 by .
%d bloggers like this: