khietlamtn

Smile! You’re at the best WordPress.com site ever

So sánh tiền đề tư tưởng trong CMTS Pháp với tiền đề tư tưởng trong CMTS Anh

LSTGCTDCâu  * : So sánh tiền đề tư tưởng trong CMTS Pháp với tiền đề tư tưởng trong CMTS Anh

 

– Giống : Vào cuối TK XVIII ở cả Anh – Pháp đều xuất hiện các luồng tư tưởng mới trong GCTS.

– Khác :

 

Anh

GCTS Anh use ngọn cờ tôn giáo ( Thanh giáo)làm ngọn cờ tư tưởng cho cuộc đ.tranh chống c.độ PK

 

 Pháp

GCTS Pháp đã trực tiếp hoặc thông qua báo chí để lên án, tố cáo, phê phán gay gắt c.độ quân chủ chuyên chế.

 

 

 

 

 

Câu * : T/chất và ý nghĩa l.sử of cuộc CMTS Pháp cuối TK 18

 

– Trước hết phải khẳng định cuộc CMDCTS Phap là 1 cuộc CM triệt để, dã phá tan c.độ PK, quét sạch tàn dư lạc hậu thời trung cổ, mở đường cho CNTB pt ở Pháp và Châu Âu.

– Trong tiến trình CM g.cấp TS  Pháp là g.cấp lãnh đạo CM, nhưng q.chúng nhân dân mới là lực lượng chủ yếu đưa CM đến thắng lợi.

– T.chất hạn chế of CMTS Pháp thể hiện rõ nét trong việc duy trì c.độ tư hữu và không có ý định tiêu diệt c.độ bóc lột.

– CMTS Pháp là cuộc CM để lại dấu ấn trong l.sử nước Pháp too như trong l.sử pt of văn minh nhân loai và thắng lợi of CM góp phần rất lớn trong việc truyền bá tư tưởng dân chủ TS, khuấy động được tinh thần phản kháng of các nước c.Âu; thúc giục họ đứng lên chống lại vương quyền, đồng thời thức tỉnh những lực lượng dân chủ tiến bộ đứng lên chống c.độ PK.

 

 

# Nội dung tuyên ngôn of ĐCS:

1/ K.quát 4 chương tuyên ngôn of ĐCS: Ngoài phần mở đầu tuyên ngôn có 4 chương sau:

a. Chương I : T.Sản và V.Sản

Trong chương này 2 ông trình bày khái quát q.luật cơ bản of XH T.sản, vạch rõ lợi ích đối lập giữa TS – VS và nêu rõ ý nghĩa l.sử of g.cấp VS – g.cấp CM nhất, dảm nhiệm sứ mệnh l.sử, đ.tranh cho sử g.phóng toàn nhân loại.

b/ Chương II : Những ng VS và những ng C.sản

 Trong chương này 2 ông chỉ rõ mqh giữa những ng C.sản với g.cấp V.sản; too như sự khác nhau giữa ng C.sản với ng V.sản; g.cấp V.sản muốn lật đổ g.cấp TS thì nhất thiết không thể không dùng đến bạo lực CM, sau khi giành được 9 quyền, n.vụ đầu tiên of g.cấp V.sản là tiến hành xóa bỏ c.độ tư hữu , nô dịch l.động of ng khác; 2 ông too nêu lên 1 số b.pháp cụ thể để tiêu diệt c.độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, rồi c.độ sở hữu công cộng và thiết lập c.độ mới.

c/ Chương III: Văn học XHCN

 Trong chương này để bảo vệ và pt chân lý of CNCS k.học 2 ông đã tấn công phê phán các loại q.điểm XHCN phi V.sản. Riêng đối với CNXH không tưởng 2 ông đã có sự đánh giá và nêu lên những mặt tích cực, hạn chế of nó.

d/ Chương IV: Thái độ of những C.sản đối với các Đảng đối lập.

Trong chương này 2 ông nói về lập trường CM triệt để, sách lược, liên minh đoàn kết đ.tranh of những ng C.sản đối với các Đảng dân chủ T.sản và tiểu TS, kêu gọi công khai và đầy tự hào, thúc giục tiến tới CMVS với khẩu hiệu nổi tiếng “ VS các nước đoàn kết lại”.

2/ Tuyên ngôn of ĐCS chứa đựng nhiều luận điểm cơ bản và trong đó đáng chú ý là 2 luận điểm q.trọng nhất of chương I.

a/ Luận điểm 1 liên quan đến CNTB thể hiện qua sự khái quát of Marx và Engels về qui luật pt cơ bản of XH T.sản, vạch rõ sự đối lập giữa g.cấp V.sản và g.cấp TS.

b/ Luận điểm 2: nêu rõ sứ mệnh l.sử of g.cấp VS trong việc lật đổ sự thống trị of g.cấp TS thông qua 5 y.tố đảm bảo cho g.cấp VS có thể thực hiện được sứ mệnh of mình:

+ 1 là g.cấp có tiền đồ nhất, lớn mạnh cùng với sự pt of nền đại công nghiệp.

+ 2 là m.đích chủ quan of g.cấp VS phù hợp với q.luật pt khách quan of l.sử.

+ 3 là g.cấp CM nhất, triệt để nhất trong cuộc đ.tranh chống TS

+ 4 là g.cấp có ý thúc kỷ luật vững vàng.

+ 5 là g.cấp được các tầng lớp khác trong XH ủng hộ để chông lại bọn TB bóc lột.

3/ Ý nghĩa of tuyên ngôn ĐCS:

a. Tuyên ngôn of ĐCS là 1 văn kiện có t.chất cương lĩnh, trình bày những đ.kiện để g.phóng g.cấp VS

b. Tuyên ngôn of ĐCS đánh dấu 1 mốc q.trọng trong sự pt of p.trào công nhân chuyển từ đ.tranh tự phát sang đ.tranh tự giác.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 4, 2012 by .
%d bloggers like this: